ترن هوایی کوچک

نام دستگاه : ترن هوایی کوچک                   Space vechile

ظرفیت دستگاه در هر سانس : 14 نفر

رنج سنی :

شرح دستگاه:

7 عدد کابین متصل به هم که بر روی ریل خود به حرکت در امده توسط 6 عدد موتور و جزء دستگاه های مهیج میبا شد

123456